Disciplinska komisija

Disciplinski pravilnik Sportskih igara mladih propisuje: pravila ponašanja, način pokretanja i sprovođenja disciplinskog postupka, kao i kaznene odredbe za takmičare, trenere, vođe ekipa, koordinatore takmičenja, koordinatore sportova, sudije i zapisničare, a u slučaju da tokom obavljanja svoje sportske delatnosti i aktivnosti povrede odredbe Pravilnika ili na bilo koji drugi način naruše ugled igara i takmičenja.

Svrha disciplinskog kažnjavanja učesnika projekta Sporstkih igara mladih, je da pomogne pravilnom vaspitanju dece i mladih ali i ostalih učesnika i da osigura pravilnu primenu propisa SIM-a, kao i da utiče na počinitelje i ostale osobe na koje se odnose ove odredbe da ne čine dalje  prekršaje.

O poštovanju i primeni odredbi Disciplinskog pravilnika kao i o utvrđivanju odgovornosti i sankcija za eventualni, počinjeni prekršaj, stara se Disciplinska komisija SIM-a.

Disciplinska komisija SIM-a je tročlani organ koji čine: predsednik i dva člana komisije, a imenuje je kancelarija SIM-a.

Žalbe Disciplinskoj komisiji se podnose u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika SIM-a, pisanim putem, najkasnije do 12:00 časova, narednog dana, od dana održavanja takmičenja i uočene nepravilnosti koja mora biti unesena u zapisnik pri zaključivanju istog, a nakon završetka utakmice ili nastupa pojedinaca.

Protiv odluke Disciplinske komisije SIM-a može se izjaviti žalba drugostepenom  organu SIM-a. Žalba se podnosi pisanim putem u roku od 24 sata od prijema odluke Disciplinske komisije SIM-a.

Žalbu možete dostaviti na:

[email protected]